Dnes je 18. června 2024, svátek slaví Milan

Knihovní řád

I. Základní ustanovení

Čl.1 Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby).

Čl.2 Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

 • výpůjční služby
 • meziknihovní služby
 • veřejný internet
 • informační služby (informace o katalozích, fondech a využívání knihovny, informace z oblasti veřejné správy a ústní informace bibliografického a faktografického charakteru)

Služby uvedené v tomto odstavci Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

Knihovna poskytuje tyto placené služby

 • zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů jiných knihoven
 • zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů jiných knihoven v rámci mezinárodních služeb

Za tyto služby může knihovna požadovat úhradu do výše skutečně vynaložených nákladů.

Provozovatel je oprávněn požadovat úhradu nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny.

Veškeré poplatky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem knihovny. (viz. ceník knihovny).

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl.3 Registrace uživatele

 • Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vyplněním přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, na základě které mu bude vydán čtenářský průkaz. Podpisem přihlášky uživatel potvrzuje, že je obeznámen s KŘ a bude jej dodržovat a zároveň podle zákona č. 101/2002 O ochraně osobních údajů uděluje knihovně souhlas s evidováním a využíváním osobních údajů pro potřeby uvedené v dalším odstavci.
 • Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.
 • Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 • Knihovna je zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Údaje na přihlášce slouží knihovně k identifikaci osoby při správě svěřeného majetku, při vzájemné komunikaci mezi knihovnou a čtenářem a pro potřeby statistiky.

Čl.4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 • Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 • Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 • Připomínky, podněty a návrhy k práci je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

III. Výpůjční řád

Čl.5 Zpřístupňované knihovní dokumenty

 • Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 • Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 • Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s utanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

Čl.6 Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty s výjimkou dokumentů:

 • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
 • které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny
 • jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecními právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
 • které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjčky s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny

Čl.7 Postupy při půjčování

 • Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady knihovníkovi.
 • Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.

Čl.8 Výpůjční lhůty

 • Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel pžed jejím uplynutím a ne?ádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 • Knihovna je oprávněna bez udání důvodv stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl.9 Vrácení vypůjčeného dokumentu

 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrát?ě dokumentu. (viz. ceník knihovny)
 • Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj, anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl.10 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 • Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 • Množství půjčených dokumentů mimo knihovnu stanoví knihovník.
 • Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 • Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
 • Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení. (viz. ceník knihovny)
 • Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 • Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

IV. Výpůjční řád

Čl.11 Zpřístupňované knihovní dokumenty

 • Uživatel je povinen bezokladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 • O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě, nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže takový způsob není možný nebo účelný, může knihovna požadovat totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. (viz. ceník knihovny)
 • Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 • Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl.11 Zpřístupňované knihovní dokumenty

 • Nevrátí-li uživatel vypůjčené dokumenty včas, knihovna mu účtuje poplatky z prodlení podle ceníku knihovny. Nevrátí-li dokumenty ani po 4. upomínce, bude mu zasláno předsoudní upozornění tzv. kvalifikovaná upomínka a následuje vymáhání právní cestou.

Čl.11 Zpřístupňované knihovní dokumenty

 • Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností.
 • Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

Tento KŘ platí na dobu neurčitou.

V Královském Poříčí dne 1. 1. 2009

 

Za obecní knihovnu zpracovala:
Andrea Šneberková (vedoucí knihovny)